Kvalitet och miljö

SWEBOLT arbetar kontinuerligt för att utvärdera och förbättra varje del av verksamheten. Vårt ledningssystem omfattar alla delar av verksamheten och gör det möjligt att systematisk utveckla kvaliteten.

Koncernens produktionsenhet och huvudlager är certifierad enligt ISO 9001 sedan juni 2015.

Miljöansvaret finns i hela företaget

SWEBOLT arbetar för att minimera den miljöbelastning som uppkommer vid hantering, distribution, tillverkning och användning av våra produkter. Som grossist söker vi alternativ som ger en hållbar utveckling och som minskar miljöbelastningen.

Målen nås genom att ge medarbetarna kunskap och möjligheter att ta ansvar för miljöfrågorna. Samtliga medarbetare ska följa de lagar och förordningar som gäller. Genom att i största möjliga mån använda återvinningsbara förpackningar goda arbetsredskap och externa partners kan vi tillsammans minska belastningen på miljön.

Miljöarbetet inom SWEBOLT är en integrerad del av verksamheten och skall med ny kunskap kontinuerligt utvecklas. Vår påverkan på miljön undersöks löpande för att minska miljöbelastningen. Vi sorterar och återvinner avfall och har ingått avtal med Finlands Förpackningsåtervinning RINKI och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen FTI i Sverige/REPA.